๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ “วันครูแห่งชาติ”

 

เมนูหลัก >>

ครูเป็นบุคลากรสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์ อีกทั้งปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบ แบบแผน และค่านิยม อันดีงามของสังคมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นครู ร่วมสร้างบุคคลที่มีคุณค่า ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สูงขึ้น

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างดี จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป โดยการกำหนดจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมการประกวดแต่งกลอน ,คำขวัญ วาดภาพ  กิจกรรมมิสซา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาความสะอาดภายในและภายนอกโรงเรียนชุมชนใกล้เคียง และ การมอบสิ่งของให้ผู้ประสบอุทักภัยภาคใต้ กิจกรรมบริจาคโรหิต รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความดีงาม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสืบไป

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
๒.เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
๓.เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออก ซึ่งความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ  : ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร  สมจิต
วัน : จันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

Teacher_60_1

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...