คณิตศาสตร์

 

เมนูหลัก >>

บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. นายประมาณ                   ทวีสัตย์  (หัวหน้า)

2. นางศุภวรรณ                   สีนอก

3. นางอาริยา                       สีมา

4. นางกฤติกา                      กุลธนวัฒน์

5. นายตะวัน                        พัฒนชูสกุล

6. ว่าที่ ร.ต.อาณาจักร        สมจิต

7. นางนิภาพร                      แก้วยก

8. นางสาวเยาวลักษณ์        โมฆรัตน์

9. นางนุชธยา                       แก้ววิเศษ

โครงการและกิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ / ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการค่าย ชวนน้องคิดชวนน้องสร้างสรรค์ เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (match day) /
ว่าที่ร้อยตรี  อาณาจักร  สมจิต