คณะครูอบรมครูมืออาชีพ

 

เมนูหลัก >>

ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญตามความต้องการของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันของครูเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาของการสอนที่ยังไม่เกิดผลที่พึงพอใจ หรือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะการสอนตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของครูและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทันต่อความต้องการของสังคมอันจะเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  ให้มีคุณสมบัติ และมีความเป็นครูมืออาชีพตามนโยบายของโรงเรียน

 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องปัญหาการสอนของครู
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของครูและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ครูผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

.


เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...