คณะครูอบรมการใช้ Tablet

 

เมนูหลัก >>

     นโยบายสู่การปฏิบัติ …แท็บเล็ต (Tablet) ในโครงการวัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์(Tablet One per Child)เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญของรัฐบาลบันชุดปัจจุบันโดยเริ่มต้นใช้ในชั้นเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในภาคเรียนที่ 2/2555ทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (Information and Communicatio:ICT) เพื่อการศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อทัดเทียมนานาประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากลในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไปและในวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ทางคณะครูที่สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้เข้าอบรมการใช้ Tablet เพื่อใช้ในการเรียน ณ ไร่ใบเตย จัดโดย สพฐ ชัยภูมิ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
ถ่ายภาพ : ครูกัลยาณี  เทพแสง
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...