คณะครูอบรมการใช้ Tablet

 

เมนูหลัก >>

     นโยบายสู่การปฏิบัติ …แท็บเล็ต (Tablet) ในโครงการวัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์(Tablet One per Child)เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญของรัฐบาลบันชุดปัจจุบันโดยเริ่มต้นใช้ในชั้นเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในภาคเรียนที่ 2/2555ทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (Information and Communicatio:ICT) เพื่อการศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อทัดเทียมนานาประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากลในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไปและในวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ทางคณะครูที่สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้เข้าอบรมการใช้ Tablet เพื่อใช้ในการเรียน ณ ไร่ใบเตย จัดโดย สพฐ ชัยภูมิ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
ถ่ายภาพ : ครูกัลยาณี  เทพแสง
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...