ขอแสดงความยินดี,ยินดีต้อนรับ

 

เมนูหลัก >>

ขอแสดงความยินดี ซิสเตอร์วรรณรัตน์  ธรรมวงศ์ ครบรอบการถวายตัว ๒๕ ปี ยินดีต้อนรับซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล (อดีตผู้บุกเบิกโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิในปัจจุบัน) ที่มาดูแลโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ,ฉลองศาสนนามนักบุญเปาโลคุณพ่อประเวศ  เตชะพิทักษ์ธรรม ,ฉลองศาสนนามนักบุญเปาโลคุณพ่อและคุณพ่อชำนาญ  กล้าหาญ สภาภิบาลวัด, สัตบุรุษ,คณะครู และนักเเรียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยภูมิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล,สภาภิบาลวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนขีพ
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรม
วัน : วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Happy Feastday_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...