ขอแสดงความยินดี,ยินดีต้อนรับ

 

เมนูหลัก >>

ขอแสดงความยินดี ซิสเตอร์วรรณรัตน์  ธรรมวงศ์ ครบรอบการถวายตัว ๒๕ ปี ยินดีต้อนรับซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล (อดีตผู้บุกเบิกโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิในปัจจุบัน) ที่มาดูแลโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ,ฉลองศาสนนามนักบุญเปาโลคุณพ่อประเวศ  เตชะพิทักษ์ธรรม ,ฉลองศาสนนามนักบุญเปาโลคุณพ่อและคุณพ่อชำนาญ  กล้าหาญ สภาภิบาลวัด, สัตบุรุษ,คณะครู และนักเเรียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยภูมิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล,สภาภิบาลวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนขีพ
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรม
วัน : วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Happy Feastday_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...