กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 

เมนูหลัก >>

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ ตามวิถีของชาวพุทธ   รวมทั้งเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา   เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล   และยังได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลสำหรับตนเองละผู้อื่น    รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม   และมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา    พระมหากษัตริย์     โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว   จึงจัดให้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษาขึ้น   เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานพระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้ดำรงอยู่ตลอดไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของวันเข้าพรรษา
๒. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เหมาะสม
๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สืบทอดทางพุทธศาสนา

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูดาราวรรณ  จุลอักษร, ครูศีลวาน  พงศ์ทองกุล, ครูลำภู  จำพันธ์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิยพ์แสนพรหม 

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...