กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 

เมนูหลัก >>

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ ตามวิถีของชาวพุทธ   รวมทั้งเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา   เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล   และยังได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลสำหรับตนเองละผู้อื่น    รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม   และมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา    พระมหากษัตริย์     โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว   จึงจัดให้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษาขึ้น   เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานพระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้ดำรงอยู่ตลอดไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของวันเข้าพรรษา
๒. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เหมาะสม
๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สืบทอดทางพุทธศาสนา

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูดาราวรรณ  จุลอักษร, ครูศีลวาน  พงศ์ทองกุล, ครูลำภู  จำพันธ์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิยพ์แสนพรหม 

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...