ค่ายกิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

เมนูหลัก >>

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิตระหนักถึงการศึกษาของเด็กระดับปฐมวัยนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเด็กปฐมวัยเป็นรากฐานของชีวิตที่เริ่มต้น  ในสภาพแวดล้อมที่ใหม่ในวันก่อนเข้าโรงเรียน จึงได้มีการจัดประสบการณ์ตรงให้กับเด็ก  ได้ส่งเสริมให้เด็กฝึกแก้ปัญหาใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ฝึกคิดและการอ่านเขียนให้ถูกต้อง  ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกระทำจับต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อม  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจและเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ กับชีวิตสังคมได้อย่างมีความสุข  และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  มีการจัดเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กเป็นสำคัญ 
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น
๒.  เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก
๓. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ครูสุวารี โสระบุตร,ครูยุพา กระแสกุล, ครูทรรศนีย์ สีนอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิชาการแผนกอนุบาล
ถ่ายภาพ : ครูน้ำค้าง เหง่าชัย
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 


เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...