ค่ายกิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

เมนูหลัก >>

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิตระหนักถึงการศึกษาของเด็กระดับปฐมวัยนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเด็กปฐมวัยเป็นรากฐานของชีวิตที่เริ่มต้น  ในสภาพแวดล้อมที่ใหม่ในวันก่อนเข้าโรงเรียน จึงได้มีการจัดประสบการณ์ตรงให้กับเด็ก  ได้ส่งเสริมให้เด็กฝึกแก้ปัญหาใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ฝึกคิดและการอ่านเขียนให้ถูกต้อง  ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกระทำจับต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อม  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจและเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ กับชีวิตสังคมได้อย่างมีความสุข  และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  มีการจัดเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กเป็นสำคัญ 
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น
๒.  เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก
๓. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ครูสุวารี โสระบุตร,ครูยุพา กระแสกุล, ครูทรรศนีย์ สีนอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิชาการแผนกอนุบาล
ถ่ายภาพ : ครูน้ำค้าง เหง่าชัย
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

[nggallery id=40]


เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...