การแข่งขันกีฬาสีภายใน มารีย์เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555

 

เมนูหลัก >>

 

  ปัจจุบันกีฬามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพของเยาวชนไทย  เพื่อพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  สร้างความมีระเบียบวินัยให้กับตนเอง
เป็นการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพปลูกฝังความสามัคคีรวมไปถึงการนำไปสู่คุณธรรมจริยธรรม
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทำให้ร่างกายแข็งแรง  ผ่อยคลายความเครียด 
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
    โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้มองเห็นความสำคัญของการกีฬา
ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และบุคลิกภาพ
       วัตถุประสงค์
1.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2.  เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ  ทักษะด้านกีฬาและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของ
      ร่างกายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3.  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัยและปฏิบัติตามกฏกติกาการแข่งขัน
4.  เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  บุคลิกภาพ
ทักษะและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมพละศึกษา

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ครูโชติมา ไวยโภชน์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง

 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...