การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ

 

เมนูหลัก >>

  การแข่งขันกีฬาครูเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555
ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
๒. เพื่อความสามัคคีในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ครูโชติมา  ไวยโภชน์
ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...