การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ

 

เมนูหลัก >>

  การแข่งขันกีฬาครูเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555
ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
๒. เพื่อความสามัคคีในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ครูโชติมา  ไวยโภชน์
ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...