การสอนโดยโครงงาน

 

เมนูหลัก >>

การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้แบบโครงงานนั้นได้มุ่งเน้นให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาซึ่งตรงตามหลักสูตร เป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นได้ปฏิบัติจริงพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นฝ่ายบุคลากรจึงได้จัดให้มีการอบรม โดยมี อาจารย์ลำพอง จันทรถาวาร เป็นวิทยากร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร,ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี,ครูวนิดา ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร  สมจิตฝ
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

Pro_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...