การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

 

เมนูหลัก >>

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแต่พยายามพัฒนารูปแบบให้แผนพัฒนาคุณภาพของตนมีโครงสร้างและเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรครูให้เข้าใจในเจตนาและเชื่อมต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง บรรลุได้ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ มีแผนพัฒนาการศึกษา   เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษ์ผู้เรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี,ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

PDS

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...