การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

เมนูหลัก >>

บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นางสาวเขมิกา      จุลเขว้า      ประธาน
2. นางเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์ รองประธาน
3. นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม           กรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์                 ทาบัว กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ มานะเสถียร กรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ใจรักษา กรรมการ
7. นางสาวศันสนีย์ จะชาลี กรรมการและเลขานุการ

โครงการและกิจกรรม

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น มิ.ย.59-มี.ค.60 นายชิษณุพงศ์ ทาบัว

        27,000

    นางสาวอรอนงค์ มานะเสถียร

 

* กิจกรรมน้ำยาเอนกประสงค์ มิ.ย.59-มี.ค.60 นางสาวศันสนีย์ จะชาลี

             1,000

* กิจกรรมปลูกผักสวนครัว มิ.ย.59-มี.ค.60 นายชิษณุพงศ์ ทาบัว

           20,000

    นางสาวอรอนงค์ มานะเสถียร

 

* กิจกรรมแปรรูปอาหาร มิ.ย.59-มี.ค.60 นางเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์

             2,000

* กิจกรรม EM จากเศษเหลือทิ้ง มิ.ย.59-มี.ค.60 นายชิษณุพงศ์ ทาบัว

             2,000

* กิจกรรมการสร้างชิ้นงานจากเศษวัสดุ มิ.ย.59-มี.ค.60 นางสาวศันสนีย์ จะชาลี

             2,000

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ มิ.ย.59-มี.ค.60 นางสาวเขมิกา จุลเขว้า

         3,000

    นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม

 

       

           30,000