146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864

 
   

เมนูหลัก >>

One

5

Stu_3

Kid

Cou

Sport_Ak

Final_6

  • Scout_2เดินทางไกลลูกเสือสำรองของนักเรียนชั้น ป.๒-๔

    การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  ฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ…

  • ONETเตรียมความพร้อมสอบ O-Net

    เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...