146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

Feb_59

New_Student

Art_2_58

English P1_3

Thai_58

  • Art_2_58ค่ายศิลปะ อนุบาล ๒/๕๘

    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ…

  • English P1_3English Camp ป.๑-๓

    การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเรื่องเร่งด่วนของ สถานศึกษา…

  • Chailgood_58เด็กดีศรีมารีย์

    "เด็กดีศรีมารีย์" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  มีความความเสียสละช่วยเหลือและมีจิตอาสา…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...