146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

May600

Back to School_60

Stu_Good_59

CAR_59

 • Stu_Good_59นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

  จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง…

 • CAR_59นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

  การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  ตามที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒…

 • PDSการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

  แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ…

 • OD_59สัมมนาประจำปี ๒๕๕๙

  มื่อวันที่ ๑๓-๑๔  มีนาคม ๒๕๖๐  ผู้บริหารคณะครู และพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Team Synergy For Success ” โดยสถานบันคนคิดดี ณ อิงธาร รีสอร์ท…

 • Kid_3_59บัณฑิตน้อย,ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...