ปรัชญา : คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต คติพจน์ : รักและรับใช้

 
   

เมนูหลัก >>

Sepp

TEDET

 • Mathค่ายคณิตศาสตร์ ป.๔

  ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมแรงกัน  พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ …

 • Engค่ายภาษาอังกฤษ ป.๖

  การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเรื่องเร่งด่วนของ สถานศึกษา…

 • R_Aประกวดห้องเรียนสะอาด เดือนสิงหาคม

  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน    เช่น ห้องเรียน  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะห้องเรียนควรสะอาด  มีความสะดวกสบาย  อบอุ่น  และมีระเบียบพร้อมที่จะเรียน…

 • GMUC Got Talent

  ดนตรีก่อให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนโยน จิตใจแจ่มใสร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด จึงควรส่งเสริมให้ นักเรียนหันมาเล่นดนตรี และร่วมกิจกรรมทางดนตรีสากล…

 • SGเด็กดีศรีมารีย์ประจำเดือนสิงหาคม

    โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  มีความความเสียสละช่วยเหลือและมีจิตอาสา…

 • Arค่ายศิลปะ ป.๕

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ…

 • Scoutประกวดระเบียบแถวครั้งที่ ๓

  ในปัจจุบันเยาวชนของชาติมี ควรได้รับการเอาใจใส่   โดยเฉพาะในด้านการสร้างเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการดำรงความเป็นไทย ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย   …

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...