146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

May_59_11

New_Student

RD

ChailSpecial

Simina_58 copy

Bhuda_59

  • RDนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน 59

    การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  ตามที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒…

  • ChailSpecialอบรมการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 กำหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...