146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

November_59

SpotDay 59

SportG59_

MeetingP591

King1

 • SpotDay59_กีฬาสีภายใน ๕๙

  ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ…

 • MeetingP591ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

  การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting ) เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น  เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้มาพบปะพูดคุย  สนทนา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน…

 • Pro_59การสอนโดยโครงงาน

  การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้แบบโครงงานนั้นได้มุ่งเน้นให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาซึ่งตรงตามหลักสูตร…

 • STEM_5ค่าย STEM ป.๕

  STEM  ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษ   ที่ ๒๑…

 • Science Camp_2ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.๒

  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่างๆ  …

 • Science Camp_1ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.๑

  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่างๆ  …

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...