146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864

 
   

เมนูหลัก >>

May

OD

Kid

Cou

Sport_Ak

Final_6

 • ODเสริมสร้างพัฒนาองค์กรด้วย OD (Organization Development)

  เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐  เมษายน ๒๕๕๘  ผู้บริหารคณะครู และพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ” (Organization Development) ณ ฟาวน์แท่น รี…

 • Scout_2เดินทางไกลลูกเสือสำรองของนักเรียนชั้น ป.๒-๔

  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  ฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ…

 • ONETเตรียมความพร้อมสอบ O-Net

  เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน…

 • Sinลงนามพันธสัญญาความร่วมมือ "รากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่น ทุกวันพระ"

  การแต่งกายสุภาพ มิดชิด ในการไปวัด หรือทำบุญในทางศาสนา ต้องแต่งกายมิดชิด เป็นค่านิยมของหญิงไทยในสมัยก่อน และเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามในการแต่งกาย เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของ ชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญ…

 • Nicฟื้นฟูชีวิตครูคาทอลิก

  จากส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของกระแสโลกาภิวัตน์…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...